Bejaarden en chronisch zieken die de gang naar de kerk niet meer kunnen maken, kunnen aangesloten worden op de kerktelefoon.
De aanleg en abonnementskosten worden nog steeds door de diaconie betaald, wel wordt er op de aangesloten adressen een collectebusje geplaatst waarvan de inhoud, na aftrek van de onkosten, ten goede komt aan een diaconaal doel.
De kosten voor kerktelefonie zijn hoog, uw bijdrage is daarom onmisbaar!
Een keer per jaar worden de busjes opgehaald en geleegd.
Aanvragen voor nieuwe aansluitingen, of opmerkingen over de kwaliteit van de uitzending, kunnen worden ingediend bij dhr. H. de Koning,  tel. 0294-234878.
De kerktelefoon blijft eigendom van de diaconie, het wordt weggehaald als de aanwezigheid niet langer noodzakelijk is.

De tijdelijk zieken en degenen die niet op de kerktelefoon kunnen worden aangesloten, ontvangen op verzoek een cassette van de gehouden dienst.
Wie van deze service gebruik wenst te maken kan dit laten weten aan:
Dhr. H. de Koning, tel. 0294-234878.
Bij hem kunt u ook terecht wanneer u een opname wenst van een doop, belijdenis of trouwdienst.
Hiervoor wordt een geringe vergoeding gevraagd.