ANBI Kerkrentmeesters

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.  Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. De instelling en de mensen die rechtstreeks bij deze instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen. De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. De instelling heeft een actueel beleidsplan. De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een andere ANBI met een soortgelijk doel. De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.
In het kort betekent het dat u giften, vrijwillige bijdragen en collectebonnen als het een bepaald bedrag te boven gaat af kan trekken van de belasting.

Hieronder treft u informatie in het kader van de ANBI-transparantie van de Hervormde Gemeente te Nieuwer ter Aa, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens.
Naam ANBI: van de Hervormde Gemeente te Nieuwer ter Aa
RSIN/Fiscaal nummer: RSIN 809382003
Website adres: www.hervormdnieuwerteraa.nl
E-mail: aad@aadjansen.com
Adres: den Adelszwet 24
Postcode: 1435NN
Plaats: Rijsenhout
Postadres: Den Adelszwet 24
Postcode: 1435 NN
Plaats: Rijsenhout
De Hervormde Kerk van Nieuwer ter Aa is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit
in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die
geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar
geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt, zoals
beschreven in de kerkorde artikel X lid 3.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het
bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de
gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website
van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden,
3 ouderlingen
3 Diakenen
3 ouderlingkerkrentmeesters
1 Predikant

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft
en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene
heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan
Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om
het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige
God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link
Op de website van www.hervormdnieuwerteraa.nl vindt u het beleidsplan 2018-2023 van
onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
Leden van de kerkenraad, behoudens de predikant, colleges en commissies ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden
vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van
een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij
het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke
colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij
waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening
en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de gemeente in het verslagjaar. De kolom
rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De
voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI-2020-publicatiejaar-2021Download