Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) wordt gevormd door twee ouderling-kerkrentmeesters en een kerkrentmeester.
Zij dragen in het bijzonder de zorg voor de predikantsplaats, de kerkelijke medewerkers, de gebouwen, financiën voor zover niet van diaconale aard, de ledenadministratie, en het archief.
De gemeente brengt daarvoor gelden bijeen in de vorm van gewone en extra collecten, giften, legaten en de jaarlijkse vrijwillige bijdrage.
Ouderling-kerkrentmeesters zijn: zie kerkenraad

Collectebonnen
Zoals u weet geeft de overheid veel geld uit voor allerlei doeleinden waarmee wij als christenen moeite hebben.
Nu is het op grond van de bestaande belastingwetten mogelijk dat de overheid via de aanslag voor de inkomstenbelasting ook bijdraagt in de kosten van onze gemeente.
Maar dat gebeurt niet zonder uw medewerking!
U kunt meewerken door collectebonnen te kopen.
De waarde van de bonnen bedraagt € 0,70, € 1,35 of € 2,50 per stuk.
Bij aankoop ontvangt u een kwitantie zodat u de belastingdienst desgevraagd kunt aantonen wat u aan de kerk hebt gegeven.
Deze giften zijn dan, als ze een bepaald bedrag te boven gaan, voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.
De verkoop van collectebonnen vindt plaats in Het Anker tussen 19.30 en 20.00 uur op de laatste maandag van de maand (is die dag een feestdag dan de eerstvolgende werkdag).
Het rekeningnummer is: NL72INGB0004909155
Ten name van: Herv. Gem. Nieuwer Ter Aa,  Inzake Collectebonnen.

Ledenadministratie
Onze gemeente is voor haar ledenadministratie aangesloten op het Landelijk Registratie Platform(LRP) van de PKN in Utrecht.
Daar worden via een koppeling met de gemeentelijke administratie, burgerlijke en kerkelijke veranderingen voor de ledenadministratie per computer bijgehouden.
Een kostbare zaak, maar onontbeerlijk voor het goed functioneren van de persoons- en gezinsgegevens.
Helaas komen niet meer alle veranderingen automatisch door.
Dit geldt met name voor de geboorte- en overlijdensberichten.
Vriendelijk vragen we u deze door te geven aan de scriba van de kerkenraad.

Vrijwillige bijdrage (actie kerkbalans)
Voor de voortgang van de eredienst en het pastoraat en om de gemeente financieel gezond te houden, wordt jaarlijks om een vrijwillige bijdrage gevraagd van alle gemeenteleden, van 18 jaar en ouder. De gemeenteleden krijgen een enveloppe met folder met informatie over de begroting van het lopende jaar en een antwoordkaart. Hierop kunt u aangeven wat uw bijdrage voor het lopende jaar zal zijn. Deze enveloppe wordt na een week weer bij u opgehaald. De jaarlijkse bijdrage is vrijwillig. Een ieder geeft echter naar draagkracht! De kerkrentmeesters zijn dankbaar, dat zij nog altijd in staat wordt gesteld om haar taak naar behoren te vervullen.

Solidariteitskas 
Jaarlijks wordt er van de lidmaten en meerderjarige doopleden een kleine bijdrage voor de solidariteitskas gevraagd.
De hoogte van deze bijdrage is € 10.00.
De helft van dit bedrag komt ten goede aan de gemeente zelf, de andere helft wordt afgedragen aan de solidariteitskas.
Vanuit deze kas worden de gemeenten gesteund, die bepaalde uitgaven zelf niet kunnen bekostigen, zoals een orgelrestauratie of een kerkbouw in een nieuwbouwwijk.
Onze gemeente mocht in het verleden steun ontvangen voor de nieuwbouw van Het Anker.
Het volledige postadres van het College van kerkrentmeesters is:
Den Adelszwet 24
1435 NN Rijsenhout
Het rekeningnummer is: NL43INGB0000622665
Ten name van:  Herv. Gem.  Nieuwer Ter Aa, inzake van bv gift.

Kerkelijke medewerkers
Koster:
C. van der Vliet
Van Reedestraat 11
3626 AE  Nieuwer Ter Aa
Tel. 0294-234894

Organisten:
Dhr. V. Boele, Kockengen
Dhr. J. Stam, Hasselt
Dhr. S. Vonk Nieuwer Ter Aa
Mevr. E.D. Nap-Muijt, Wilnis
Dhr. E. Verhoef, Baambrugge