Diaconie

De diakenen zijn in het bijzonder de dienst der barmhartigheid toevertrouwd tegenover de naaste die in nood verkeert, zowel binnen als buiten de gemeente.
We denken hierbij aan de zorg voor de zieken, bejaarden, alleenstaanden, minder validen, ontwrichte gezinnen en huwelijken, werklozen, drugsverslaafden, e.d.
Bovendien draagt de diaconie bij aan het plaatselijke, provinciale en landelijke kerkelijk jeugdwerk.
Deze dienst vervullen zij namens de gemeente, die in haar geheel verantwoordelijk is voor dit werk.
Zij wekken daarom ook een ieder van hen op om hen de nodige middelen daarvoor te willen verstrekken.
Dit gebeurt met name in de zondagse eredienst, waarin de diaconiecollecte hartelijk wordt aanbevolen.
Regelmatig heeft deze collecte een speciaal doel.
Diakenen zijn: zie Kerkenraad

Hulpaanvraag
De diaconie is zich ervan bewust dat er in onze vergrijzende gemeente mensen zijn die misschien wel eens hulp kunnen gebruiken voor het één of ander.
Te denken valt aan een ritje naar ziekenhuis of station, boodschappen doen, oppassen, de tuin zo nu en dan doen of misschien wat kleine mankementjes in huis verhelpen of iets dergelijks.
De diaconie neemt aan dat er voor deze werkzaamheden mensen beschikbaar moeten zijn.
Er leeft bij haar de gedachte dat er in de gemeente mensen zijn die best wel eens de helpende hand willen uitsteken, denkend aan de woorden “Het is zaliger te geven dan te ontvangen” zou je ook kunnen zeggen: “Het is fijner te helpen, dan geholpen te worden”. Wilt u zo nu en dan helpen, laat het ons weten.
Namens de diaconie, C. den Boer, telefoon: 06-51607217

Het volledige post adres van de diaconie is:
M. van Zantenstraat 16
3626 AH Nieuwer ter Aa
Het gironummer van de diaconie is: NL42RABO0310644224  ten name van:
Diaconie Hervormde Gemeente, Nieuwer ter Aa.