ANBI Diaconie

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.  Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. De instelling en de mensen die rechtstreeks bij deze instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen. De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. De instelling heeft een actueel beleidsplan. De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een andere ANBI met een soortgelijk doel. De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.
In het kort betekent het dat u giften, vrijwillige bijdragen en collectebonnen als het een bepaald bedrag te boven gaat af kan trekken van de belasting.

Hieronder treft u informatie in het kader van de ANBI-transparantie van de Hervormde Gemeente te Nieuwer ter Aa, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.