Kerkdiensten

Meeluisten

U kunt de kerkdiensten op verschillende manier thuis mee- of terugluisteren. Met beeld kan dat via het YouTubekanaal van de kerk, https://www.youtube.com/@hervormdnta4405/streams. Verder kunt u de diensten live meeluisteren of terugluisteren op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11424.

Kerkomroep

Bejaarden en chronisch zieken die de gang naar de kerk niet meer kunnen maken, kunnen aangesloten worden op de kerkomroep. De aanleg en abonnementskosten worden nog steeds door de diaconie betaald, wel wordt er op de aangesloten adressen een collectebusje geplaatst waarvan de inhoud, na aftrek van de onkosten, ten goede komt aan een diaconaal doel. De kosten voor kerkomroep zijn hoog, uw bijdrage is daarom onmisbaar! Een keer per jaar worden de busjes opgehaald en geleegd.

Aanvragen voor nieuwe aansluitingen, of opmerkingen over de kwaliteit van de uitzending, kunnen worden ingediend bij dhr. C. den Boer, tel. 06-51607217. Het aansluitkastje blijft eigendom van de diaconie, het wordt weggehaald als de aanwezigheid niet langer noodzakelijk is.

De tijdelijk zieken en degenen die niet op de kerkomroep kunnen worden aangesloten, ontvangen op verzoek een dvd, usb of cd van de gehouden dienst. Wie van deze service gebruik wenst te maken kan dit laten weten aan: Dhr. G. van Eck, tel. 0297-264465. Bij hem kunt u ook terecht wanneer u een opname wenst van een doop, belijdenis of trouwdienst. Hiervoor wordt een geringe vergoeding gevraagd.

Oppasdienst

Om de “gezamenlijke” kerkgang te bevorderen is er tijdens de morgendiensten kinderoppas aanwezig in de kelderzaal van Het Anker. Kinderen die nog te jong zijn voor de kerkdienst, worden er zinvol bezig gehouden. Volgens een vastgesteld rooster wordt om beurten opgepast, gewoonlijk zijn er twee oppassers aanwezig.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr. M.A. van Sligtenhorst-van der Vliet, telefoon: 06-20315877.

Oppasrooster 2020-2021

Kerkauto

Indien u graag naar de kerk wilt komen maar niet over vervoer beschikt, kunt u te allen tijde een beroep doen op de diaconie en die zal vervolgens voor u een geschikte oplossing zoeken.