Bijbelkringen

In onze gemeente zijn een tweetal Bijbelkringen actief. De Bijbelkring en de JongerenBijbelKring.
We proberen met elkaar de betekenis van de Schriftwoorden voor ons persoonlijk (geloofs)leven te ontdekken. De Bijbelkring komt jaarlijks ong. tien keer bijeen op woensdagavond, in Het Anker.
De JongerenBijbelKring is op maandagavond om de week.
Exacte data worden jaarlijks in het kringwerkrooster/agenda website aangegeven.
Om 20.00 uur beginnen we. Onder normale omstandigheden is de leiding in handen van resp. de predikant of Jeugdouderling, mochten dezen verhinderd zijn, dan zal er een vervanger gezocht worden door de kerkenraad.

De data vindt u in de agenda 

Hieronder vindt u de bespreekvragen voor de volgende Bijbelkring op D.V. 15 november.

Vragen bij 1 Korinthe 1:17-31

 1. Het evangelie van Christus is voor Grieken een dwaasheid en voor Joden een ergernis.
  a. Bent u wel eens onbegrip tegengekomen wanneer u anderen het evangelie vertelde? Hoe ging u daar mee om?
  b. Waarom houdt Paulus, ondanks alle weerstand, toch vast aan het evangelie van de gekruisigde Christus?
  c. Wat kunnen wij daarvan leren voor onze tijd?

 2. In vers 19-21 lezen we dat God de wijsheid van de wereld dwaas gemaakt heeft.
  a. Wat wordt er bedoeld met de wijsheid van deze wereld?
  b. Hoe maakt(e) God deze wijsheid dwaas?
  c. Welke ‘wijsheid’ hebben wij niet, en welke wijsheid hebben wij wel nodig?

 3. In vers 27-28 lezen we dat God het dwaze, zwakke, onaanzienlijke (onedele, SV) en het verachte (hetgeen niets is, SV) in de wereld heeft uitverkoren.
  a. Wie worden hiermee bedoeld?
  b. Waarom verkiest God juist zulke mensen?