In onze gemeente zijn een tweetal Bijbelkringen actief. De Bijbelkring en de JongerenBijbelKring.
We proberen met elkaar de betekenis van de Schriftwoorden voor ons persoonlijk (geloofs)leven te ontdekken. De Bijbelkring komt jaarlijks ong. tien keer bijeen op woensdagavond, in Het Anker.
De JongerenBijbelKring is op maandagavond om de week.
Exacte data worden jaarlijks in het kringwerkrooster/agenda website aangegeven.
Om 20.00 uur beginnen we. Onder normale omstandigheden is de leiding in handen van resp. de predikant of Jeugdouderling, mochten dezen verhinderd zijn, dan zal er een vervanger gezocht worden door de kerkenraad.

De data vindt u in de agenda 

    

Vragen voor en toelichting op de Bijbelkring D.V. 1 februari 2023 – Openbaring 20:1-6
Tijdens de Bijbelkring willen we Openbaring 20:1-6 behandelen. Als voorbereiding kunt u de samenvatting op de website lezen en nadenken over de onderstaande vragen. Dit is een gedeelte waar veel discussie over is en waarin verschillende vraagstukken aan bod komen. Daarom is de samenvatting uitgebreider dan normaal. Als u vragen heeft over dit gedeelte, stuur deze gerust in (amvanmanen@gmail.com). Dan kunnen we deze eventueel tijdens de Bijbelkring bespreken.

1a. In Openbaring 20:1-3 gaat het over Satan die gegrepen en gebonden wordt. Wat is de betekenis van dit visioen? Wat is het gevolg van het binden van Satan?
b. Wat leert dit visioen ons over de macht van Satan en Christus? Wat zijn de gevolgen van dit besef voor uw (geloofs)leven?
c. Wat is de betekenis van de sleutel van de afgrond (vers 1), de grote keten (vers 1), het afsluiten van de afgrond (vers 3) en het verzegelen van de afgrond (vers 3)? Waarom openbaart God de opsluiting van Satan met zoveel beelden?
d. Wanneer vindt/vond het binden van de satan plaats? Welke visie op het duizendjarige rijk vindt u het meest aannemelijk? Zet samen de argumenten op een rij die pleiten voor en tegen de gedachte van een duizendjarig rijk. Betrek hierbij ook andere Bijbelgedeelten.
e. Verschillende visies op het duizendjarige rijk hebben in het heden voor veel discussie en ruzie gezorgd. Waarom heeft God ons het Bijbelboek Openbaring (en daarmee ook hoofdstuk 20) geopenbaard? Hoe moeten we met onze broeder en zuster in het geloof omgaan als we een andere visie op Openbaring 20 hebben?
f. Wat is de troost of hoop van dit visioen voor u in het heden? Wat voor invloed heeft het op de manier waarop u tegen de draak aankijkt? Ervaart u de troost hiervan (altijd) in uw leven? Als dat niet zo is, bespreek dan met elkaar hoe dat komt.

2a. [Deze vraag mag u eventueel bewaren voor de volgende keer.] In Openbaring 20:3 ziet Johannes dat Satan voor een korte tijd wordt losgelaten. Wat betekent het, wat zijn de gevolgen ervan dat Satan wordt losgelaten? Wanneer zal Satan worden losgelaten?
b. Op welke manier moeten we omgaan met de openbaring dat Satan wordt losgelaten? Wat betekent de kennis van dit visioen voor de gemeente in 2023? Welke troost omvat de loslating van Satan?

3a. In Openbaring 20:4 ziet Johannes twee groepen mensen. Voor welke mensen staat de eerste groep symbool? Welke macht krijgt deze groep mensen en van wie krijgt zij deze macht?
b. Lees met elkaar Mattheüs 16:16-19, Johannes 20:21-23 en Efeze 2:6. Wat betekent het regeren met Christus (voor u)? Heeft u weleens zo tegen het christenzijn aangekeken? Wat is de troost van deze werkelijkheid?
c. Voor welke mensen staat de tweede groep symbool? Wat is het kenmerk van deze groep? Wat is de bestemming van deze groep (Openbaring 20:4-5)? Wat betekent het om koning en priester te zijn?
d. Is het kenmerk van deze tweede groep ook van toepassing op u? Zo ja, op welke manier dan? Wat betekent dit voor uw toekomst? Lees hierbij Lukas 24:44-49, Johannes 15:27 en Handelingen 1:8. Wat is de troost die deze toekomst biedt voor u? Welke troost biedt het als geliefden in Christus gestorven zijn?
e. Johannes ziet in Openbaring 20:4 martelaren die onthoofd zijn. Corrie ten Boom zegt daarover het volgende: “Toen ik een klein meisje was, kwam ik een keer bij mijn vader en ik zei: Papa, ik ben bang dat ik nooit sterk genoeg zal zijn om een martelaar voor Jezus Christus te zijn.” Wat zou u geantwoord hebben als u Corrie’s vader was geweest? Probeer uw antwoord te betrekken op uzelf.

4. Jehovah’s getuigen (en trouwens ook andere stromingen) leggen de dood uit als totale vernietiging. Het leven van een ongelovige houdt op met bestaan. Hebben Jehovah’s getuigen op grond van Openbaring 20:5 gelijk? Licht uw antwoord