Geachte bezoeker,

We willen u/jou van harte welkom heten op onze site. Op de site ziet u/jij wat er allemaal aan activiteiten gaande is in de gemeente, welke kerkdiensten er (online) beluisterd kunnen worden. Hopelijk mag deze site zo functioneren als een gids in het gemeenteleven, maar we hopen u/jou bovenal rondom Gods Woord te ontmoeten in de kerk, Gods Woord, dè Gids naar Jezus Christus. In die hoop mogen we verwachting hebben voor Gods gemeente te Nieuwer Ter Aa, Hij heeft de gemeente Zelf geplant. Als we lezen in Psalm 121, dan staat er een vraag, die tegelijk een antwoord insluit:

Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft!

Als we Jezus Christus mogen vinden en liefhebben, als we gevonden zijn door Hem, de Redder, Zaligmaker van de wereld, dan zal het ons ook om Zijn verheerlijking gaan.

Mededeling i.v.m. het Corona-virus:

Nieuwer Ter Aa, Woensdagavond 1 april

Geachte gemeente,

Fijn dat we mogen merken dat u met elkaar meeleeft, ook in de gebeden! Bij Hem is de beste plek om te zijn en te schuilen tegen alles wat ons omringt en ons wil verwoesten. Des te meer mogen we getuigen van de Hoop, die in ons is, toch?! En als we in onzekerheid leven? Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Juist deze Woorden zijn niet leeg, maar hebben inhoud.

We zijn weer een heel aantal dagen verder en na de persconferentie van gisteravond hebben we helder kunnen krijgen dat alle maatregelen die genomen zijn, voortgezet worden tot D.V. 28 april. Er hoeft dus niets veranderd te worden. Ook in contact met onze burgerlijke gemeente is er tevredenheid over de wijze waarop e.e.a. georganiseerd wordt.

We hopen de komende zondagen weer de erediensten te mogen meemaken en dat kan via beeld en geluid door op het onderste tabblad op onze site te klikken « bekijk kerkdienst » of mee te luisteren via Kerkomroep. Voor het in de kerk volgen van de dienst, hanteren we de volgende regels:

 • Neem uw verantwoordelijkheid en weeg het zorgvuldig af of u komt en blijf thuis als u of een gezinslid niet lekker is.
 • Houd ten allen tijde 1,5 m afstand van elkaar, behalve als u samen onder één dak verkeert. In de kerk vragen wij u om telkens een bank vrij te laten, dus om en om. De koster kan u hierop aanspreken.
 • Omdat wij binnen de regelgeving willen blijven vragen wij u: Neem, voordat u naar de kerk komt, eerst contact op met onze scriba, dit geldt voor hen die zich nog niet eerder hebben aangemeld. Dit kan tot vrijdag 21.00h, hij zal zaterdag rond 12.00h een terugkoppeling geven. Hij regelt namelijk wie er wanneer (ochtend en/of avond) kan komen, wij hanteren als bovengrens namelijk: minder dan 30 mensen in de kerk. Op deze wijze willen wij ons strikt aan de maatregelen van de onze overheid en daarmee van het RIVM houden. Voor degenen die zich al aangemeld hebben, geldt de bovenstaande oproep dus niet.

Verder hopen we tot D.V. 28 april op de woensdagavonden een meditatief-/bezinningsmoment uit te zenden, zowel via de live-stream (onze site) als via Kerkomroep van 20.00-20.30 uur. Vanavond luiden de kerkklokken (als teken van ‘hoop en troost’) en om het bezinningsmoment in te luiden.

Als laatste opmerking willen we u nogmaals attenderen op uw bijdrage. U mag elke week een bijdrage geven, maar u kunt het ook per maand doen. Als u een donatie/overmaking doet via de bank en geen collectebonnen koopt, is dit ook van de belasting aftrekbaar als gift.

‘Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.’ Psalm 130: 5

Met vriendelijke groet en heilbede, uw kerkenraad.

 

Nieuwer Ter Aa, Donderdagochtend 26 maart

Geachte gemeente,Laten we de komende tijd om elkaar heen blijven staan, zoals nu ook steeds gemerkt mag worden. Juist in deze onzekere tijden mogen we schuilen bij de Heere Jezus Christus Die de Overwinnaar is. Wie bij Hem schuilt, raakt nooit verloren!Inmiddels is het helder wat er besloten is door (o.a.) minister Grapperhaus, die dit ook op de site heeft staan van de rijksoverheid, met betrekking tot de erediensten.We hopen zondag weer de erediensten te mogen meemaken en dat kan via beeld en geluid door op het onderste tabblad op onze site te klikken « bekijk kerkdienst » of mee te luisteren via Kerkomroep. Voor het in de kerk volgen, hanteren we de opgestelde regels:

 • Neem uw verantwoordelijkheid en blijf thuis als u of een gezinslid niet lekker is.
 • Houd ten allen tijde 1,5 m afstand van elkaar, behalve als u samen onder één dak verkeert. In de kerk vragen wij u om telkens een bank vrij te laten, dus om en om. De koster kan u hierop aanspreken.
 • Omdat wij binnen de regelgeving willen blijven vragen wij u: Neem, voordat u naar de kerk komt, eerst contact op met onze scriba. Dit kan tot vrijdag 21.00h, hij zal zaterdag rond 12.00h een terugkoppeling geven. Hij regelt namelijk wie er wanneer (ochtend en/of avond) kan komen, juist omdat er maar 30 mensen in de kerk mogen samen komen. Op deze wijze willen wij ons strikt aan de maatregelen van de bovengenoemde sites en daarmee van het RIVM en van de overheid houden.

Verder hopen we –zolang de maatregelen blijven gelden- op de woensdagavonden een meditatief-/bezinningsmoment uit te zenden, zowel via de live-stream (onze site) als via Kerkomroep van 20.00-20.30 uur.Zodra er zaken veranderen, zullen we daar spoedig op reageren. Voor de nabije toekomst houden we bovengenoemde gang van zaken als leidraad en voor alles geldt: zo de Heere het wil en wij leven.Denkt u ook aan uw financiële bijdragen? Uiteraard mag u het ook per maandbetaling doen, i.p.v. elke week. Als u een donatie/overmaking doet via de bank en geen collectebonnen koopt, is dit ook van de belasting aftrekbaar als gift.

Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen.’ Psalm 62: 2-3Met vriendelijke groet en heilbede, uw kerkenraad.

Nieuwer Ter Aa, Woensdagochtend 25 maart

Geachte gemeente,Fijn om te merken hoe u het oppakt om elkaar te bellen en daarmee belangstelling naar elkaar toont!Als moderamen hebben we nagedacht hoe we voornamelijk de eenzamen kunnen bereiken. Een van de manieren is: We hopen op D.V. woensdagavond 25 maart van 20.00-20.30 h een uitzending te verzorgen, waarin het Woord van God centraal staat. U wordt van harte uitgenodigd om dit met ons mee te maken. Het is via Kerkomroep te beluisteren (ook via de Lucas ontvanger) en via onze site te bekijken. Het is de bedoeling dat dit voorlopig elke week plaatsvindt, bij leven en welzijn.Hoe het met de diensten van zondag gaat, hopen we morgen te kunnen bekendmaken, na het overleg dat vanmiddag plaatsvindt tussen minister Grapperhaus met de kerken.Alle activiteiten liggen momenteel stil, ook de kerkenraadsvergaderingen. Als moderamen blijven we de taak vervullen van dagelijks bestuur van de gemeente en we koppelen terug aan de kerkenraad.

‘De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een Hoog Vertrek gesteld worden.’Met vriendelijke groet en heilbede, uw kerkenraad.

Nieuwer Ter Aa, Maandagavond 23 maart

Geachte gemeente,Na de persconferentie van vanavond hebben we besloten om de verkiezingsavond en collectebonnenverkoop van morgenavond te annuleren. Zij gaan dus NIET door.Als er gemeenteleden zijn, die elkaar ontmoeten, houd dan ook de afstand van 1,5 m aan, zodat we met elkaar kunnen voorkomen dat er een totale ‘lockdown’ komt.Denk aan degenen die steeds meer en meer geïsoleerd moeten leven, doe een belletje, bovenal: bid voor en met elkaar.

Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot de HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! Mijn God, op Welke ik vertrouw!

Laten we ons door deze Woorden laten leiden en verwacht het van de Heere alleen!We hopen op een later moment met meer informatie te komen.Met vriendelijke groet, uw kerkenraad

Nieuwer Ter Aa, Zaterdag 21 maart

Geachte gemeente,We zijn dankbaar dat we nog diensten kunnen houden, zie hiervoor ook het interview met minister Grapperhaus. Verder blijven we binnen de richtlijnen van het RIVM en van de regering. Wel willen we u nogmaals en nadrukkelijk wijzen op uw eigen verantwoordelijkheid, als u dus niet lekker bent (koorts, hoesten etc) of tot een risicogroep behoort, luister en kijk dan thuis mee. Een aantal punten van aandacht:

 • Er is geen oppas/crèche en ook geen kerkauto
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, behalve als het een gezin betreft en/of u onder één dak woont. In ons kerkgebouw is voldoende ruimte, neem die ook!
 • We kunnen door punt 2 aan te houden waarborgen dat er voldoende plaats is voor degenen die willen komen, binnen de bekende beperking. Verder blijft ook Het Anker beschikbaar om mee te luisteren en te kijken en daar gelden uiteraard dezelfde regels.

Er is inmiddels ook een mogelijkheid om de eredienst d.m.v. een beeldverbinding te volgen. Op de site staat dit als laatste optie in het ‘menu’. Op deze wijze hopen we dat u zich nog meer verbonden mag weten met elkaar.Tenslotte nog twee praktische punten voor D.V. komende week:

 • Dinsdagavond 24 maart is er verkiezingsavond van 20.00-21.00h. Ook hierin hanteren we strikt de regelgeving van de RIVM en van de regering.  Bij wijze van uitzondering is het nu mogelijk om d.m.v. een volmacht iemand anders voor u te laten stemmen. U legt daarvoor eerst contact met de scriba (tot dinsdagmiddag 17.00h per mail of telefoon) en na diens toe-/instemming geldt uw stem.
 • Dinsdag is er ook collectebonnenverkoop i.p.v. op 30 maart (wat in het kerkblad staat). U kunt alleen vooraf bestellen via de telefoon/mail bij Fam. J.P. Korver (tot maandag 21.00h). Op de verkiezingsavond kunt u dan de collectebonnen afhalen in Het Anker of ze worden bij u thuis gebracht. Dit alles om de contactmomenten te minimaliseren.Om alles doorgang te laten vinden, hopen we ook dat u aan de collecten denkt, als u thuis meeluistert en kijkt. Het rekeningnummer vd Diaconie is: NL42 RABO 03 1064 4224 t.n.v. Ned. Herv. Gemeente Nieuwer ter Aa.Het rekeningnummer v kerkbeheer is: NL43 INGB 00 0062 2665 t.n.v. Herv. Gem. Nieuwer ter Aa.We willen u hele goede diensten toewensen en hopen dat u, vooral als u de gevolgen aan de lijve ervaart (geen/weinig contact/ziekte), toch een gezegende zondag mag ontvangen!Met vriendelijke groet,Uw kerkenraad

Nieuwer Ter Aa, donderdag 19 maart
Geachte gemeente,
We blijven ons conformeren aan de richtlijnen van het RIVM. De een komt dan tot een andere conclusie dan een ander en dat verschil mogen we ook respecteren van elkaar. We hopen dat we de diensten zondag kunnen vervolgen, zoals eerder aangegeven. Wel wijzen we u nogmaals op uw eigen verantwoordelijkheid, zeker als u behoort bij de risicogroep. Tegelijk weten we dat we op grond van Gods Woord het grootste risico lopen als we de Heere Jezus niet kennen als onze Redder en Verlosser. Toch hebben we onze verantwoordelijkheid ook in alle praktische zaken en laat ieder die in acht nemen!Verder wordt er hard gewerkt aan een mogelijkheid om de diensten via beeld en geluid mee te maken (via onze site), we weten niet of het lukt om dit tijdig te realiseren, maar hopen u dit nog te melden.Tenslotte is er een mogelijkheid om op DV 24 maart, als u gewoonlijk gewend bent om op een verkiezingsavond te komen, te stemmen met volmacht. Dit is een eenmalige mogelijkheid, vanwege de bijzondere omstandigheden. U legt dan eerst contact met de scriba via telefoon of e-mail, na diens toestemming geldt uw stem.Laten we elkaar en de vele hulpverleners en overheden in gebed omringen!Met vriendelijke groet uw kerkenraad.

Nieuwer Ter Aa, 16 maart 2020

Geachte gemeente,In verband met de maatregelen vanuit onze overheid, waar de intentie is om de piek van de besmetting met het Coronavirus wat af te zwakken, delen we u mee dat alle gangbare kerkelijke activiteiten die doordeweeks georganiseerd zijn, komen te vervallen tot D.V. 6 april.We hopen u via de site op de hoogte te houden.Laten we biddend om elkaar heen staan en bovenal beseffen dat we alleen veilig zijn bij de Heere Jezus. Als we schuilen bij Hem, mogen we geloven en weten dat Hem niets uit de Hand loopt. Hij is dan onze Enige Troost in leven en sterven. Die troost mogen we elkaar toebidden en daarnaast ook onze verantwoordelijkheden serieus nemen.Met vriendelijke groet en heilbede,Uw kerkenraad.

Nieuwer Ter Aa, 13 maart 2020

Geachte gemeente,De kerkenraad heeft een beslissing genomen i.v.m. de Coronamaatregelen van de regering en het gevolg daarvan op de zondagse erediensten. Onze hulp en enige verwachting is van de Heere en we geloven dat we alleen bij Hem veilig en geborgen zijn, maar we hebben ook de taak om onze verantwoordelijkheid te nemen.De kerkenraad heeft -op grond van de maatregelen die donderdag 12 maart zijn gepubliceerd- besloten om de diensten tot en met D.V. 31 maart wel door te laten gaan. Door een aantal maatregelen te nemen, willen we als kerkenraad het risico op besmetting zo klein mogelijk maken. We doen dan ook een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en vragen u in gebed mee te leven, ook met alle getroffenen.

 1. De kerkenraad stelt, naast de kerk, Het Anker beschikbaar –via beeld en geluid- om toch mee te kunnen leven.
 2. De kerkenraad raadt mensen met een verminderde weerstand (door ziekte en/of ouderdom) en met een verhoogd risico op ernstige gevolgen voor de gezondheid aan om niet de dienst bij te wonen, maar via internet mee te luisteren.
 3. Mocht u last hebben van griepachtige klachten, dan adviseren we om de diensten niet te bezoeken.
 4. Uiteraard hebben we begrip voor u, als u niet de mogelijkheid ziet om aanwezig te zijn in de diensten vanwege het Coronavirus.
 5. Verder een paar praktische opmerkingen:     
  • neem voldoende ruimte, zodat u alleen als familieleden dicht bij elkaar zit
  • voorkom fysiek contact met anderen (dus ook geen snoep doorgeven)
  • collecten worden via de lange stokken gedaan en bij de uitgang
  • de hoofdingang wordt door de koster of een aangesteld gemeentelid geopend en gesloten, zowel van de kerk als van Het Anker
 6. Mochten er nog andere regelingen getroffen worden door de overheid, zullen we als kerkenraad hierover vergaderen en bij wijzigingen u z.s.m. laten weten.
 7. We wensen u en elkaar van harte de onmisbare zegen van de Heere in alle omstandigheden!

Met vriendelijke groet,Uw kerkenraad