Geachte bezoeker,

We willen u/jou van harte welkom heten op onze site. Op de site ziet u/jij wat er allemaal aan activiteiten gaande is in de gemeente, welke kerkdiensten er (online) beluisterd kunnen worden. Hopelijk mag deze site zo functioneren als een gids in het gemeenteleven, maar we hopen u/jou bovenal rondom Gods Woord te ontmoeten in de kerk, Gods Woord, dè Gids naar Jezus Christus. In die hoop mogen we verwachting hebben voor Gods gemeente te Nieuwer Ter Aa, Hij heeft de gemeente Zelf geplant. Als we lezen in Psalm 121, dan staat er een vraag, die tegelijk een antwoord insluit:

Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft!

Als we Jezus Christus mogen vinden en liefhebben, als we gevonden zijn door Hem, de Redder, Zaligmaker van de wereld, dan zal het ons ook om Zijn verheerlijking gaan.

 

Mededeling i.v.m. het Corona-virus:

Nieuwer Ter Aa, 19 juni 2020

Geachte gemeenteleden,

We mogen de Heere van harte danken dat Hij in genade naar ons heeft willen omzien! Tot op heden is een enkeling daadwerkelijk zelf of in de familie getroffen in de Covid-19 uitbraak. Het is een wonder als we in dit oordeel ook de liefdevolle Vaderhand mogen zien en dat wij klein worden voor Hem, door onze zonden te belijden en te pleiten op Zijn genade.

Inmiddels is er met ingang van D.V. 1 juli de mogelijkheid om met 100 gemeenteleden samen te komen tijdens de eredienst. Binnen de geldende randvoorwaarden zoeken we als kerkenraad een goede weg. We zijn dankbaar dat er weer meer ruimte is gegeven vanuit onze overheid.

In de achterliggende weken is er veel besproken, getest en uitgedacht, wat we in dit schrijven willen toelichten. Als kerkenraad willen wij u als gemeenteleden kunnen ontvangen in een omgeving waarin we elkaar niet tot een belasting zijn of worden.

Aan de hand van een stappenplan lopen wij de gang van zaken langs:

 1. U kunt zich tot elke donderdagavond 20.00 uur aanmelden bij de scriba, als u graag in de kerk of in ‘Het Anker’ de dienst wilt meemaken. De koster is belast met de taak om een ieder die zich opgeeft een plaats toe te wijzen, die het meest voordelig is. Er is een plattegrond gemaakt, zodat de koster iedereen vooraf al een goede plaats kan geven, rekening houdend met alle regelgeving.
 2. Als u zich aangemeld heeft en u komt bij de kerk, zal de koster u het banknummer noemen waar u kunt plaatsnemen, of hij noemt dat u in ‘Het Anker’ in de bovenzaal, een bepaalde plaats kunt innemen. In het meest voordelige geval kunnen er dan rond de 100 gemeenteleden de dienst in de kerk én in ‘Het Anker’ meemaken. Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren. De looproute is de standaard route. In de kerk zijn sommige banken duidelijk herkenbaar afgesloten zijn.
 3. Als u uw plaats heeft ingenomen, kunt u verrast zijn door een merkbare luchtstroom. Er zijn door een Installatiebedrijf een aantal ventilatoren geplaatst op de zolder van de kerk, die waarborgen dat de lucht in het kerkgebouw meerdere malen per uur wordt ververst. Dit is inmiddels ook in een aantal diensten uitgeprobeerd met een positief gevolg. In ‘Het Anker’ vindt verversing van de lucht plaats door raamventilatie, daar kunnen voorlopig ook maar maximaal 30 gemeenteleden plaatsnemen. Wij adviseren u, vanwege de ventilatie, voldoende kleding mee te nemen (of een sjaal o.i.d.), zodat u geen kou oploopt door de voortdurende luchtstroom. Deze maatregelen zijn met name genomen om de mogelijke negatieve effecten van het zingen op te heffen. De lofzang kan zo gaande gehouden worden, zij het dat de zangmomenten kort worden gehouden. We hebben gemerkt dat er een aantal gemeenteleden zijn, die twijfelen over het zingen. Hierbij onze overwegingen: Zingen is een heel belangrijk onderdeel van de eredienst, daarin zingt de gemeente de lof aan God toe, geeft ze antwoord op Gods Woord en stemt ze in met wat de Heere zegt en wat Hij van ons vraagt. Daarnaast hebben we een goede afzuiging die zorgt voor een voortdurende luchtverversingZo proberen we dicht bij het Woord te blijven en tegelijk geen onnodige risico’s te nemen.
 4. Tijdens de dienst wordt er in de kerk gecollecteerd middels de lange stokken. In ‘Het Anker’ zal de collecte alleen bij de uitgang zijn. U wordt gevraagd om uw gaven in de collectezak te ‘werpen’, zonder deze aan te raken.
 5. De toiletten worden zo beperkt mogelijk gebruikt. Er is ontsmettingsmiddel aanwezig en deze ruimtes worden ook voortdurend gereinigd.
 6. Bij het verlaten van de kerk, gaat eerst het voorschip, daarna volgt de achterzijde. De 1,5 meter afstand blijft steeds gelden. Dit geldt ook voor ‘Het Anker’. Daar gaat eerst de voorste helft het gebouw verlaten en daarna de achterste helft.

Hieronder een aantal algemene regels:

 • Bij een behoefte aan de crèche/oppas, zal deze worden geregeld. Meld dit graag bij de scriba.
 • Als er activiteiten voor jongeren worden georganiseerd, worden de landelijke regels gehanteerd, waarvan de leidinggevenden op de hoogte zijn.
 • Bij een bevestigingsdienst van nieuwe lidmaten/ambtsdragers of bij de bediening van de Heilige Doop, is er de mogelijkheid om de nieuwe lidmaten/ambtsdragers of de doopouders of de belijdende leden een figuurlijke hand te drukken. Bij droog weer bij de toreningang, bij nat weer op de begane grond van ‘Het Anker’.
 • Voor alle samenkomsten in/nabij de kerk, georganiseerd vanuit de gemeente, hanteren we de hoofdregel: 1,5 meter afstand.

Tenslotte vragen wij u om kenbaar te maken als u de diensten vanaf D.V. 1 juli wilt bijwonen (en met hoeveel) en waar uw eventuele voorkeur naar uitgaat (kerk/Het Anker). Als u zich al opgegeven heeft hoeft het niet nogmaals te doen. Bij verandering van gedachten uiteraard wel graag!

Na D.V. 26 juni hopen we u een persoonlijke terugkoppeling te geven.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u zich via de mail wenden tot de scriba. We hebben geprobeerd om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met alle richtlijnen die er gegeven worden en tegelijk ons houvast te zoeken en te vinden in Het Woord van de Heere.

Met die Woorden willen we deze berichtgeving graag afsluiten:

‘De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarheen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden’. (Spr. 18: 10)

Met vriendelijke groet en heilbede, uw kerkenraad.

 1.